dijous, 16 de setembre de 2010

AJUTS PER A L'ADQUISIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Del 15 de setembre fins al 15 d'octubre de 2010 es poden sol.licitar els ajuts per l'adquisició de llibres de text per al curs 2010-2011.

Poden demanar aquests ajuts: Tots els pares, mares o tutors legals de nens i nenes empadronats a Sant Feliu i que cursin educació infantil o primària sempre que cumpleixin els següents requisits:
  1. Haver efectuat el pagament del llibres i disposar del comprovant (rebut o factura detallada)
  2. Si es reben altres ajuts per l'adquisició de llibres, el total dels ajuts NO pot superar el cost total del llibres.
  3. Disposar d'un compte corrent per tal de poder fer la transferència.

Import dels ajuts

  • Per educació infantil: 20€ per alumne/a
  • Per educació primària: 25€ per alumne/a

Com s'ha de sol.licitar l'ajut

Per internet: conecteu-vos al web www.santfeliu.cat/ajuts

Presencialment: us heu de dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, preferentment durant la setmana del 4 a 8 d'octubre de 2010 de 8 a 20 hores, presentant:

  1. Escrit per sol.licitar l'ajut enviat per l'Ajuntament de Sant Feliu a totes les famílies.
  2. Dades bancàries amb els 20 dígits identificatius del compte corrent.
  3. Original del document identificatiu del pare, mare o tutor/a que fa la sol.licitud.
  4. Original del llibre de família o de la partida de naixement.

El pagament es produirà a partir del mes de març del 2011 mitjançant transferència bancària.